رشته های ثبت نامی آمادگی طرح ارشد فراگیر پیام نور

مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت دولتی جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت بازرگانی جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت کسب و کار جزئیات دوره و ثبت نام
تربیت بدنی
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت ورزشی (بازاریابی) جزئیات دوره و ثبت نام
علوم پایه
شیمی (کلیه گرایش ها ) جزئیات دوره و ثبت نام
بیوشیمی جزئیات دوره و ثبت نام
مشاوره
مشاوره (کلیه گرایش ها) جزئیات دوره و ثبت نام
هنر و معماری
مهندسی معماری جزئیات دوره و ثبت نام
پژوهش هنر جزئیات دوره و ثبت نام
علوم انسانی
حقوق جزا و جرم شناسی جزئیات دوره و ثبت نام
حقوق خصوصی جزئیات دوره و ثبت نام
آموزش زبان انگلیسی جزئیات دوره و ثبت نام
حسابداری جزئیات دوره و ثبت نام
علوم اقتصادی جزئیات دوره و ثبت نام
روانشناسی بالینی جزئیات دوره و ثبت نام
روانشناسی عمومی جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت آموزشی جزئیات دوره و ثبت نام
برنامه ریزی درسی جزئیات دوره و ثبت نام
فنی مهندسی
بیوتکنولوژی کشاورزی جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی عمران (سازه) جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی عمران (مدیریت ساخت) جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی) جزئیات دوره و ثبت نام
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت مهندسی جزئیات دوره و ثبت نام
بهینه سازی سیستم ها جزئیات دوره و ثبت نام